Servicebeskrivelse: 7.-9.Y

Målgruppe
 7-9.Y er et specialpædagogisk tilbud målrettet sårbare, skrøbelige og indadvendte unge fra 13 år eller fra 7. klassetrin med socio-emotionelle vanskeligheder.
 De unge har så massive udfordringer, at de ikke magter at deltage i og at klare kravene i et alment undervisningstilbud.
 
 De unge vil typisk have udviklet en manglende tro på at kunne tilegne sig faglige færdigheder i forhold til folkeskolens ”Fælles mål” for de pågældende klassetrin.
 
 Målgruppen kan have specifikke indlæringsvanskeligheder, der typisk udspringer af deres socio-emotionelle vilkår, herunder fx dyslektiske vanskeligheder.
 Derudover kan de unge have udviklet en manglende tro på at indgå i sociale fællesskaber, og deres interpersonelle univers kan være præget af, at de oplever angst, lavt selvværd samt udviser usikker tilknytning til såvel jævnaldrende som voksne.

 De unges sociale vanskeligheder kan være:
 • Komplekse familiemønstre
 • manglende netværk
 • ringe eller for få erfaringer med socialt samspil og samvær med jævnaldrende
 
 De unges emotionelle vanskeligheder kan være:
 • angstproblematikker
 • psykoser
 • selvskadende adfærd
 • betydelige fobier, såsom f.eks. at møde i skole og indgå sociale sammenhænge.
 • Vanskeligheder indenfor autismespektret med en fremtrædende angstproblematik.
 
 Tilbuddet rummer både behandlingskrævende og ikke behandlingskrævende unge, idet de enten ikke er symptomfri i forhold til deres vanskeligheder og/eller stadig udviser ekstrem skrøbelighed og sårbarhed.
 
 Flere af de unge i 7.-9.Y har haft dårlige skoleerfaringer eller har været væk fra et traditionelt undervisningstilbud i en periode. Deres faglige niveau er derved ofte forværret af et massivt fravær i deres tidligere skolegang. Der arbejdes derfor med, at den unge gradvist genvinder og får etableret et  dagligt fremmøde i skolen så tæt på det normale som muligt.
Formål og målsætninger Formål
 Formålet for tilbudet er at tilbyde et kvalificerende skoletilbud og forløb for psykisk sårbare unge. Udover at styrke de unges lærelyst og faglige niveau, er formålet at gøre de unge livsduelige på trods af de vanskeligheder, de står i.
 
 Målsætninger
 For 7-9.Y gælder følgende mål:
 • at alle unge udvikler deres sociale kompetencer
 • at alle unge opfylder undervisningspligten
 • at alle unge har et stabilt fremmøde til undervisningen
 • at den unge deltager i eller helt overgår til undervisning i en almen klasse
 • at alle afgangselever aflægger 9. klasses afgangsprøve i nogle eller samtlige fag
 • at alle afgangselever er klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse
Indhold De specialpædagogiske indsatser tager udgangspunkt i barnet eller den unges særlige ressourcer og udfordringer. Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med den unges individuelle handleplan og de mål, som handleplanen aktuelt beskriver.
 
 I tilbudet undervises der i matematik, dansk og engelsk med et undervisningstimetal svarende til undervisningsministeriets vejledning. Undervisningen sigter mod, at den unge i størst mulig grad kan tage 9. klasses afgangsprøve i disse fag. Undervisning i tilbudet kan individuelt suppleres med undervisning i tilknytning til almenklasser. Hvor dette er relevant, indgår overgang i det konkrete fag i den unges handleplan.

Tilbudet samarbejder med Ungecentret i forhold til praktik og plan for videre uddannelse.
 
 Metoder og pædagogik
 Undervisningen i 7-9.Y tager afsæt i koblingen mellem undervisning og social træning med individuelt tilrettelagte forløb, der kan tage højde for den enkelte unges særlige og aktuelle behov og muligheder, og som understøtter den unge i at skabe en ny fortælling om sig selv - for sig selv og omgivelserne.

Der arbejdes målrettet på, at den unge bliver i stand til kontinuerligt at komme i skole og deltage i undervisningen. Det fordrer et pædagogisk miljø, hvor den unge føler sig tryg og lærer at tro på sig selv og sine egne handlemuligheder.

I 7-9. Y arbejdes med udvikling af den unges sociale kompetencer, herunder at kunne se sig selv som en del af fællesskabet, udvikle og fastholde venskaber, samt opøve evnen til at mærke og give udtryk for egne og andres behov. Betydningen af relationer til andre unge og til voksne i og udenfor tilbudet er en grundlæggende værdi i den pædagogiske metode i 7-9.Y.

Undervisningen i 7-9.Y bygger på en resurseorienteret tilgang og afsøger "zonen for nærmeste udvikling" hos den enkelte. Det betyder, at undervisningen tager udgangspunkt i det, den unge allerede mestrer og i den unges potientialeområde for læring.
 
 Personale
 Undervisningen varetages af lærere med specialpædagogiske kompetencer.
 Tilbuddet har tilknyttet en støttekontaktperson, som særligt i opstartsfasen har til opgave at støtte den unge i at komme i skole.
 
 Kobling til det almene
 Undervisning og prøver vil i samråd med skolens ledelse og lærerteamet kunne foregå i regi af tilbudet eller i almenklasse. De unge undervises i lokaler i sammenhæng til det almene.
Support Rådgivning, Support og Undersøgelse (RSU) yder sparring og vejledning til tilbuddets personale samt hjælp til elever med behov herfor. RSU kan tilbyde hjælp indenfor psykologi, logopædi, ergoterapi samt fysioterapi, efter en individuel indstilling via FKI.
 
 Der kan på samme vis indstilles til hjælp fra Undersøgelse og Socialfaglig Indsats (USI) via FKI. Dette når der eksempelvis er behov for behandlingspsykolog, støttekontaktperson eller andre indsatser efter Serviceloven.
Visitation/
revisitation Hvad skal være forsøgt forud for visitation?
 Forudgående indsatser:
 - Der er arbejdet med en tidlig forbyggende indsats gennem Forebyggende konsultativ indsats (FKI)
 - Herefter er sagen sendt videre til Rådgivning, Support og Undersøgelser (RSU) eller Undersøgelse og Socialfaglig Indsats (USI) til videre afdækning af barnets vanskeligheder
 - Herefter er der udarbejdet en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), som har ført til en ny handleplan, hvor barnets behov er beskrevet. Herfra er der arbejdet i en periode på 3- 6 mdr. ud fra de anbefalinger, hvorunder der er gennemført relevante tests.
 
 Visitation
 Visitation til tilbudet foregår gennem skoleledelsen med afsæt i elevens PPV.
 Der tages ved visitationen også højde for den aktuelle elevgruppe. Visitation foretages som hovedregel 1 gang årligt, jf. årshjul for visitation.
 
 Revisitation
 Skoleledelsen sikrer, at der sker revisitation jf. gældende regler.
 I indstillingen indgår som minimum en handleplan samt evt. en ny PPV af barnet.
Lovgrundlag Tilbudet fungerer i henhold til Folkeskoleloven
 (LBK nr 665 af 20/06/2014) §3 stk. 2, §20 stk. 2 og §22
 
 Øvrige regler:
 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr 693 af 20/06/2014)
Praktiske oplysninger Kapacitet
 7-9.Y har kapacitet til 10 unge.
 
 Timetal
 Timetallet tilsvarer undervisningstiden i folkeskolen for pågældende klassetrin
 
 Forældresamarbejde
 Forældresamarbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i den unges behov med fokus på udvikling af den unges selvstændighed.
Forældrene og barnet eller den unge inddrages aktivt i udformningen og evalueringen af den unges individuelle handleplan og deltager desuden i status- og revisitationsmøder.
For nogle unge varetages forældrenes rolle i forhold til det specialpædagogiske tilbud af andre voksne, som er de primære omsorgspersoner for den unge.
 
 Transport
I henhold til folkeskolelovens § 26 stk. 6 vil børn og unge, der er henvist til fælles kommunalt specialtilbud på en anden skole end distriktsskolen få tilbudt transport efter gældende regler. Kørsel vil være til og fra et opsamlingssted i nærheden af bopælen og undervisningstilbudet. Tilrettelæggelsen af transporten beror på en konkret vurdering og indtænkes i den samlede handleplan for barnet.
Ledelse og kontaktoplysninger Tilbudet er ledelsesmæssigt forankret hos afdelingslederen på Nordstjerneskolen.
 
 7.-9.Y
 Nordstjerneskolen
Helsinge
Boagervej 26
3200 Helsinge
Telefon: 7249 9250
Hjemmeside:

Daglig ledelse: Karen Rydkjær Kaas.