Servicebeskrivelse: Læsecenter

Målgruppe
 Læsecentret  er et specialpædagogisk tilbud målrettet elever fra 5. kasse, hvis primære  udfordring er massive vanskeligheder med skrivning og læsning. Eleverne har som udgangspunkt alderssvarende kognitive kompetencer. Eleverne kan have sammensatte problematikker, men ligger intelligensmæssigt indenfor normalområdet.
 
 For at være i læsecenterets målgruppe skal elevens læseresultat i den nationale test under afkodning rubriceres i  klart under middel, og eleven skal være testet ordblind i ordblindetest fra undervisningsministeriet.
Formål og målsætninger Formål
 Formålet for dette integrerede tilbud er at udvikle den enkelte elevs læse- og skrivekompetencer, således at det vil være muligt på sigt at blive tilknyttet almenområdet på fuld tid og kunne tage en ungdomsuddannelse.
 
 Målsætninger
 Med afsæt i folkeskolens formål arbejder Læsecentret for at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer. Dette med udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, potentialer og behov.
 
 Det er et overordnet mål, at eleven så vidt muligt højest er tilknyttet læsecentret i en 2 årig periode, inden eleven atter tilknyttes almenmiljøet på fuld tid. Der er dog mulighed for, at elever kan blive visiteret til en længere periode end 2 år, hvis Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) og læsehandleplan foreslår dette.
 
 Ved endt skolegang er det målet for den enkelte elev at have strategier og færdigheder, så eleven kan:
 • have en dagligdag, der fungerer ved hjælp af de strategier og metoder, eleverne har tilegnet sig i læsecentret
 • kommunikere mundtligt og skriftligt med omverdenen og optimere deres faglige udvikling
 • være afklaret i forhold til egne ønsker og muligheder for videre uddannelse eller arbejde.
Indhold Læsecentrets specialpædagogiske indsatser og tilbud tager udgangspunkt i elevens særlige ressourcer og udfordringer. Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med elevens individuelle handleplan og de mål, som handleplanen aktuelt beskriver.
 Elever i læsecentret følger det til alle tider vedtagne læsetestprogram i kommunen. Elever i læsecentret testes derfor med de nationale tests i dansk og matematik, og det er et mål at andelen af sikre læsere i afkodning øges år for år.
 
 Metoder og pædagogik
 I læsecentret anvendes specifikke evidensbaserede metoder og desuden en pædagogik, der bygger på en anerkendende og ressourceorienterende tilgang til eleven. Fagligt er der fokus på bogstav-/lydprincippet og der arbejdes målrettet med læsekompenserende it-redskaber, som CD-ord, Into-words og undervisningsprogrammer der understøtter elever med specifikke læse- og stavevanskeligheder.
 
 Den pædagogiske tilgang er helhedsorienteret og tilrettelægges i et tværfagligt perspektiv med afsæt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer. Dermed indeholder undervisningen en meget høj grad af differentiering.
 Læseundervisningen i Læsecentret er målstyret og der arbejdes med faglige mål for den enkelte elevs læseprogression.
 Den enkelte elev har derfor sit eget dagsskema, der både tager hensyn til elevens specifikke faglige udfordringer men også har fokus på elevens tilknytning til stamklassen.
 
 Personale
 Medarbejdergruppen i det specialpædagogiske læsecenter består af lærere med specialpædagogiske kompetencer indenfor læseområdet.
 
 Kobling til det almene
 Tilbuddet er tæt knyttet til almenområdet hvad angår fysisk placering, og at den enkelte elev er tilknyttet en stamklasse og deltager i klassens undervisning og aktiviteter, i det omfang eleven kan profitere af det. Lærere og pædagoger er endvidere også en del af almenområdet.
 
 En af hjørnestenene i tilbuddet er, at eleverne fortsat er i lokalmiljøet tæt knyttet til almenområdet. Læsecentret understøtter fortsat inklusion i lokalmiljøet og bidrager til det mangfoldige miljø, vi ønsker at understøtte på Nordstjerneskolen.
Support Rådgivning, Support og Undersøgelse (RSU) yder sparring og vejledning til tilbuddets personale samt hjælp til elever med behov herfor. RSU kan tilbyde hjælp indenfor psykologi, logopædi, ergoterapi samt fysioterapi, efter en individuel indstilling via FKI.
 
 Der kan på samme vis indstilles til hjælp fra Undersøgelse og Socialfaglig Indsats (USI) via FKI. Dette når der eksempelvis er behov for behandlingspsykolog, støttekontaktperson eller andre indsatser efter Serviceloven.
Visitation/
revisitation Forudgående indsatser:
 - Der er arbejdet med en tidlig forbyggende indsats gennem Forebyggende konsultativ indsats (FKI)
 - Herefter er sagen sendt videre til Rådgivning, Support og Undersøgelser (RSU) eller Undersøgelse og Socialfaglig Indsats (USI) til videre afdækning af barnets vanskeligheder
 - Herefter er der udarbejdet en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), som har ført til en ny handleplan, hvor barnets behov er beskrevet. Herfra er der arbejdet i en periode på 3 -6 mdr. ud fra de anbefalinger, hvorunder der er gennemført relevante tests.
 
 Derudover er der en række minimumskrav til skolernes egne læseindsatser:
 På elevens egen skole er der arbejdet med følgende indsatser, som dokumenteres i elevens læsehandleplan:
 - intensive læseforløb som Reading Recovery (RR) eller Tidlig Læse Hjælp (TLH) i 1. klasse,
 - eleven har været tilknyttet et læseboost på egen skole i 2.- og 3. klasse.
 - it-understøttende læse- og skriveredskaber fra 3. klasse.
 - VAKS i 4. klasse.
 - Læsetest (Ordblindetest fra undervisningsministeriet)
 
 Visitation
 Visitation til tilbudet foregår gennem skoleledelsen med afsæt i elevens PPV.
 Der tages ved visitationen også højde for den aktuelle elevgruppe. Visitation foretages som hovedregel 1 gang årligt, jf. årshjul for visitation.
 
 Revisitation
 Skoleledelsen sikrer, at der sker revisitation jf. gældende regler.
 I indstillingen indgår som minimum en handleplan samt evt. en ny PPV af barnet.
Lovgrundlag Tilbudet fungerer i henhold til Folkeskoleloven
 (LBK nr 665 af 20/06/2014) §3 stk. 2, §20 stk. 2 og §22
 
 Øvrige regler:
 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr 693 af 20/06/2014)
Praktiske oplysninger Kapacitet
 Læcecentret har en kapacitet på op til 10 elever i aldersgruppen fra 5. til 9. klasse.
 
 Timetal
 Timetallet tilsvarer undervisningstiden i folkeskolen for pågældende klassetrin
 
 FO
 Eleverne kan benytte FO'en på lige vilkår med andre børn på skolen.
 Det pædagogiske personale sikrer den røde tråd fra skole til FO, og sikrer, at særlige aftaler forsættes efter skoletid. De sikrer, at FO'en har kendskab til og understøtter de rammer og den struktur, den enkelte elev profiterer af.
 
 Forældresamarbejde
 Forældrene er en aktiv medspiller, der støtter eleven i sin læseudvikling.
 Samarbejdet bygger på en åben og konstruktiv dialog med fokus på  elevens trivsel og læring.
 Forældrene orienterer lærerteamet i læsecentret, i stamklassen og i FO om begivenheder og forhold omkring eleven, der kan have indflydelse på skoledagen.
 Kommunikationen foregår i dagligdagen via intra, som er bindeleddet mellem skole og hjem.                 
 Nyheder af generel karakter vil fremgå af forældreintra opslagstavle.
 
 Der er et tæt skole/hjem samarbejde i læsecentret. Der afholdes statusmøder hver 6. måned. Til skole-/hjem-samtalerne deltager eleverne.
 Udover samarbejdet blandt forældrene i læsecentret, er forældrene også en del af forældregruppen i den stamklasse, som eleven er tilknyttet.
 
 Transport
I henhold til folkeskolelovens § 26 stk. 6 vil børn og unge, der er henvist til fælles kommunalt specialtilbud på en anden skole end distriktsskolen få tilbudt transport efter gældende regler. Kørsel vil være til og fra et opsamlingssted i nærheden af bopælen og undervisningstilbudet. Tilrettelæggelsen af transporten beror på en konkret vurdering og indtænkes i den samlede handleplan for barnet.
Ledelse og kontaktoplysninger Tilbuddet er ledelsesmæssigt forankret hos Nordstjerneskolens leder
 
 Læsecentret
 Nordstjerneskolen
 Boagervej 26
3200 Helsinge
Telefon: 7249 9250
Hjemmeside:
 
 Nordstjerneskolens leder: Peter Brixen
Daglig ledelse: Afdelingsleder Karen Rydkjær Kaas